Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa

Spotkanie dr Joanną Nowosielską-Sobel

Email Drukuj

altW sobotę 19 marca o godz. 17.00, na zap­ro­sze­nie To­wa­rzys­twa Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa Śląs­kie­go, w czy­tel­ni Bib­lio­teki Pub­licz­nej, od­by­ło się spot­ka­nie z dr Jo­anną No­wo­siel­ską-So­bel z Ins­ty­tu­tu His­torii Uni­wer­sy­te­tu Wroc­ław­skie­go, spec­ja­li­zu­ją­cą się w dwu­dzies­to­wiecz­nych dzie­jach Wroc­ła­wia i Ślą­ska. Jej pra­ca dok­tor­ska do­ty­czy­ła spo­łecz­ne­go od­bio­ru sztuk plas­tycz­nych, rze­mios­ła ar­tys­tycz­ne­go i ar­chi­tek­tu­ry we Wroc­ła­wiu w latach 1900-1932. Jest autorką licznych artykułów poświęconych Śląskowi postrzeganemu tak z historycznej, a także kulturowej perspektywy, a także redaktorem wydawnictw naukowych od­no­szą­cych się do tej prob­le­ma­ty­ki, min. „Wy­bit­ni wroc­ła­wia­nie. Osobowości w historii miasta”.

Sobotnie spotkanie w bibliotece upłynęło pod znakiem przemiłej atmosfery, przesyconej historycznymi opowieściami dr Nowosielskiej-Sobel oraz jej wspomnieniami z dziecięcych lat, spędzonych w Gryfowie Śląskim. Licznie zgromadzona publiczność, której znaczną część stanowiła gryfowska młodzież, była bardzo aktywna w zadawaniu pytań.

Dr Joanna Nowosielska-Sobel od urodzenia mieszkała w Krzewiu Wielkim. Jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim. Do Gryfowa przyjechała ze swoim tatą, małżonkiem dr Grzegorzem Sobelem, autorem książek historycznych o kulinariach starego Wrocławia oraz 10-letnią córeczką Jagną, która jak na latorośl znanych rodziców przystało, zaprezentowała się jako młoda pisarka, autorka dwóch książek, z których jedna to mrożący krew w żyłach kryminał „Dracula w hotelu”.

Organizatorzy zaskoczeni wysoką frekwencją i dużym zainteresowaniem tematyką spotkania, postanowili wraz z panią dr Nowosielską-Sobel zorganizować w przyszłości cykl spotkań z historią w tle dla mieszkańców Gryfowa, ze szczególnym uwzględnieniem udziału gryfowskiej młodzieży.

Galeria zdjęć

Fot.: Paweł Rubaj

 

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama