Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa

„Szpulki”

Email Drukuj

alt Dawno, dawno temu idąc po chodnikach naszego miasteczka, można było spotkać wyjątkowo urodziwe dziewczęta. Nic w tym dziwnego, gdyż w naszym mieście działała Przyzakładowa Szkoła Odzieżowa Gryfowskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego w Gryfowie Śląskim. Uczęszczały do niej dziewczęta z Gryfowa oraz okolicznych miejscowości. Zarówno do szkoły, jak i jej uczennic przylgnęła nazwa „Szpulki”. Nie była ona obrazą, lecz wyrazem sympatii i szacunku, jaką cieszyła się szkoła w naszym mieście. Dziewczęta zdobywały zawód poszukiwany na ówczesnym rynku pracy i przyśpieszały bicie serca kolejnym pokoleniom chłopców z naszego puebla.

Szkoła powstała w 1961 roku. Dyrektorem obu szkół został pan Tadeusz Cios. Obu, gdyż należy pamiętać że od 1951 roku istniała już Państwowa Zasadnicza Szkoła Metalowo-Energetyczna w Gryfowie Śląskim. Zajęcia teoretyczne odbywały się zarówno w budynku głównym przy ul. Armii Czerwonej (obecnie ul. Kolejowa), jak i na terenie ZPO „Gryfex”. Tam też urządzono sale lekcyjne. Piętro niżej, dwa razy w tygodniu przyszłe krawcowe odbywały praktyki przy maszynach szwalniczych. Od 1963 roku szkoła funkcjonowała jako samodzielna jednostka z siedzibą w ZPO „Gryfex”. Jej szefem został Adam Bochenek, potem Zygmunt Wojna, następnie Anna Greniuk. W tym okresie na sale lekcyjne zaadaptowano również pomieszczenia w małym budynku przylegającym do ZPO „Gryfex”, który do tej pory spełniał funkcję zaplecza gospodarczego zakładu. Ówcześni absolwenci z rozrzewnieniem wspominają sobotnie zabawy, organizowane na terenie internatu.

W roku 1978 decyzją kuratora oświaty i wychowania powołany został Zespół Szkół Zawodowych w Gryfowie Śląskim, w skład którego weszły Zasadnicza Szkoła Zawodowa – resort oświaty, Przyzakładowa Szkoła Zawodowa – resort przemysłu lekkiego, Przyzakładowe Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących – resort przemysłu lekkiego. Funkcję dyrektora objął Antoni Gąsiorowski. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to dobry okres dla szkoły. Uczennice brały udział i zajmowały czołowe miejsca w różnych konkursach, zawodach np. w konkursie ogólnopolskim o tytuł „Najlepszy uczeń w zawodzie krawiec-szwacz” w Świebodzicach w 1980 r. Organizowane są liczne wycieczki, działały ZHP, PTTK, SKS, Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska i kółka zainteresowań. Kierownikami Warsztatów Odzieżowych byli między innymi – Adam Babij, Maria Jercha, Krystyna Kapuśniak, Józef Skowron, Barbara Borszcz, Jolanta Kornaszewska, Danuta Maczuga, Maria Krzysiak. Szkoła zawsze starała się wypuszczać w świat dobrze wykwalifikowanych pracowników. Była to zasługa kadry nauczycielskiej, wśród której na wspomnienie zasługują Teofil Ruciński (organizator konkursów recytatorskich), Zenona Petruch (opiekunka koła matematycznego), Z. Herman, A. Waraszkiewicz, A. Mąka, Z. Wojna, A. Gąsiorowski, A. Babij, M. Jercha, J. Jaranowska. Przemiany gospodarcze i upadek przemysłu lekkiego oraz związany z tymi wydarzeniami upadek ZPO „Gryfex”, spowodowały również zaniechanie kształcenia w zawodzie krawiec-szwacz. Ostatni absolwenci kształceni w tym kierunku, opuścili szkołę w roku szkolnym 1999/2000. Dzisiaj również idąc chodnikami naszego miasta, można spotkać wiele urodziwych dziewcząt, ale to już nie to samo.

Oprac. Jan Wysopal
Źródło: Książka pt. [1951-2001] 50 lat szkolnictwa ponadpodstawowego w Gryfowie Śląskim.

Galeria zdjęć

 

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama